Maan­ra­ken­nus­ta jo kol­man­nes­sa pol­ves­sa

Kone­vii­ka­rit oy

Kone­vii­ka­rit oy on vuon­na 2016 perus­tet­tu nuo­re­kas täy­den pal­ve­lun maan­ra­ken­nus­lii­ke. Tär­kei­tä arvo­jam­me on laa­du­kas raken­ta­mi­nen ja 100% tyy­ty­väi­nen asia­kas. Näis­tä emme tin­gi. Toi­mim­me vas­tuul­li­ses­ti säi­lyt­täen samal­la posi­tii­vi­sen teke­mi­sen mei­nin­gin. Kehi­täm­me yri­tys­tä ja pal­ve­lui­ta jat­ku­vas­ti sekä kou­lu­tam­me hen­ki­lö­kun­taa, näin saam­me asiak­kais­ta entis­tä­kin tyy­ty­väi­sem­piä. Toi­min­ta alu­eem­me on koko Kes­ki-Suo­mi.

Pal­ve­lem­me yksi­tyi­siä raken­ta­jia sekä yri­tyk­siä pie­nis­tä pro­jek­teis­ta aina suu­rem­piin koko­nai­suuk­siin. Kaut­tam­me saa tar­vit­taes­sa kaik­ki mate­ri­aa­lit ja tar­vik­keet. Kaik­ki samas­ta pai­kas­ta. Tuo­re kalus­to ja ammat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­tam­me sekä laa­ja yhteis­työ ver­kos­tom­me mah­dol­lis­taa onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen ajal­laan. Kun etsit luo­tet­ta­vaa teki­jää olem­me sii­hen oikea kump­pa­ni.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä niin teh­dään yhdes­sä suun­ni­tel­mis­ta tot­ta!

0400 261 662