Maan­ra­ken­nus­ta jo kol­man­nes­sa polvessa

Kone­vii­ka­rit Oy

Täy­den pal­ve­lun maanrakennusliike

Kone­vii­ka­rit Oy

Kone­vii­ka­rit on vuon­na 2016 perus­tet­tu nuo­re­kas täy­den pal­ve­lun maan­ra­ken­nus­lii­ke. Pal­ve­lui­him­me kuu­luu moni­puo­li­ses­ti eri­lai­set maan­ra­ken­nus­työt aina ver­kon­ra­ken­ta­mi­ses­ta, talo­jen ja tei­den poh­ja­ra­ken­ta­mi­seen sekä piha­töi­hin. Toi­mi­tam­me myös tar­vit­taes­sa kaik­ki mate­ri­aa­lit ja tar­vik­keet. Pal­ve­lem­me yksi­tyi­siä raken­ta­jia sekä yri­tyk­siä niin pie­nis­sä kuin suu­rem­mis­sa­kin koko­nai­suuk­sis­sa. Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me kat­ta­vas­ti koko Kes­ki-Suo­men alueella.

Meil­le tär­kei­tä arvo­ja ovat kor­kea­laa­tui­nen raken­ta­mi­nen sekä 100 % tyy­ty­väi­nen asia­kas. Niis­tä emme tin­gi. Toi­mim­me vas­tuul­li­ses­ti säi­lyt­täen posi­tii­vi­sen teke­mi­sen mei­nin­gin. Kehi­täm­me yri­tys­täm­me sekä pal­ve­lui­tam­me jat­ku­vas­ti ja kou­lu­tam­me hen­ki­lö­kun­taa, sil­lä tavoit­tee­nam­me on entis­tä­kin tyy­ty­väi­sem­mät asiak­kaat. Panos­tam­me suju­vaan yhteis­työ­hön asiak­kaan kans­sa, ja meil­tä saat aina hyvän­tuu­lis­ta pal­ve­lua. Nyky­ai­kai­nen kalus­tom­me ja osaa­vat maan­ra­ken­ta­jam­me takaa­vat onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen kai­kis­sa hankkeissamme.

Olem­me oikea valin­ta, kun etsit luo­tet­ta­vaa ja ammat­ti­tai­tois­ta maan­ra­ken­ta­jaa projektiisi.

Seu­raa mei­tä somessa

0400 261 662