Ammat­ti­tai­tois­ta maan­ra­ken­nus­ta Keski-Suomessa

Piha­työt

Kone­vii­ka­rit on maan­ra­ken­nuk­seen eri­kois­tu­nut ammat­ti­lai­nen, joka tar­jo­aa kat­ta­vas­ti eri­lai­sia maan­ra­ken­ta­mi­sen pal­ve­lui­ta ympä­ri Kes­ki-Suo­mea. Pal­ve­lui­him­me kuu­luu eri­lai­set poh­ja­työt asiak­kaan tar­pei­den mukaan. Pal­ve­lem­me sekä yksi­tyis­asiak­kai­ta, yri­tyk­siä että yhtei­sö­jä, ja olem­me luo­tet­ta­va aliu­ra­koit­si­ja suu­rem­piin­kin hankkeisiin.

Meil­le tär­kein­tä on suju­va yhteis­työ ja sata­pro­sent­ti­ses­ti tyy­ty­väi­nen asia­kas. Koke­neet alan ammat­ti­lai­sem­me ja laa­du­kas kalus­tom­me takaa­vat onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen kai­kis­sa maanmuokkausprojekteissamme.

Piha­työt Keski-Suomessa

Haluat­ko panos­taa uuden tont­ti­si piha-alu­een viih­tyi­syy­teen tai kai­paat­ko uut­ta ilmet­tä pihal­le­si? Pal­ve­lui­him­me kuu­luu kat­ta­vas­ti eri­lai­set piha­työt ja viher­ra­ken­ta­mi­nen. Teem­me ammat­ti­tai­dol­la esi­mer­kik­si piha- ja reu­na­ki­ve­tyk­set, asfalt­ti­poh­jat ja nur­mi­tuk­set. Pal­ve­lem­me sekä yksi­tyis- että yri­tys­asiak­kai­ta ja talo­yh­tiöi­tä kai­ken­lai­sis­sa piha-aluei­den maanrakennustöissä.

Piha- ja viher­ra­ken­ta­mi­sen teet­tä­mi­nen Kone­vii­ka­reil­la on help­poa. Suun­nit­te­lem­me piha­työt yhdes­sä asiak­kaan tar­pei­ta ja toi­vei­ta kuun­nel­len. Toi­mi­tam­me kaik­ki tar­vit­ta­vat mate­ri­aa­lit, toteu­tam­me sovi­tut työ sekä huo­leh­dim­me van­ho­jen mate­ri­aa­lien ja maa-aines­ten poiskuljetuksesta.

0400 261 662