Ammat­ti­tai­tois­ta maan­ra­ken­nus­ta Keski-Suomessa

Poh­ja­työt

Kone­vii­ka­rit on maan­ra­ken­nuk­seen eri­kois­tu­nut ammat­ti­lai­nen, joka tar­jo­aa kat­ta­vas­ti eri­lai­sia maan­ra­ken­ta­mi­sen pal­ve­lui­ta ympä­ri Kes­ki-Suo­mea. Pal­ve­lui­him­me kuu­luu eri­lai­set poh­ja­työt asiak­kaan tar­pei­den mukaan. Pal­ve­lem­me sekä yksi­tyis­asiak­kai­ta, yri­tyk­siä että yhtei­sö­jä, ja olem­me luo­tet­ta­va aliu­ra­koit­si­ja suu­rem­piin­kin hankkeisiin.

Meil­le tär­kein­tä on suju­va yhteis­työ ja sata­pro­sent­ti­ses­ti tyy­ty­väi­nen asia­kas. Koke­neet alan ammat­ti­lai­sem­me ja laa­du­kas kalus­tom­me takaa­vat onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen kai­kis­sa maanmuokkausprojekteissamme.

Talo­jen poh­ja­työt Keski-Suomessa

Asian­tun­te­muk­sel­la teh­ty poh­ja on kai­ken raken­ta­mi­sen perus­ta. Me Kone­vii­ka­reil­la teem­me talo­jen poh­ja­ra­ken­ta­mis­ta sekä uudis- että sanee­raus­koh­tei­siin koke­muk­sen tuo­mal­la ammat­ti­tai­dol­la eri­lai­set poh­jao­lo­suh­teet huo­mioi­den. Sopi­va perus­tus­ta­pa mää­ri­te­tään par­hai­ten teet­tä­mäl­lä pohjatutkimus.

Teem­me luo­tet­ta­vas­ti kaik­ki talo­jen poh­ja­ra­ken­ta­mi­seen tar­vit­ta­vat työt. Raken­nam­me myös ton­tin lii­ken­nea­lu­eet kes­tä­vik­si oikein vali­tuil­la kiviai­nek­sil­la ja toi­mi­vil­la rou­tae­ris­tyk­sil­lä. Huo­leh­dim­me poh­ja­töi­den osal­ta kaik­kien tar­vit­ta­vien maa-aines­ten tuon­nis­ta ja pois­kul­je­tuk­ses­ta. Teem­me ton­til­le myös tar­vit­ta­vat vesijohto‑, vie­mä­ri- ja säh­kö­kaa­pe­li­työt nopeas­ti ja turvallisesti.

Pal­ve­lui­him­me kuu­luu myös salao­ji­tuk­set ja sade­ve­si­jär­jes­tel­mien raken­ta­mi­nen. Pidäm­me huo­len sii­tä, että salao­ji­tus­ker­ros ja ‑put­ket tor­ju­vat luo­tet­ta­vas­ti poh­ja­ve­det ja sade­ve­det ohjau­tu­vat pois­päin talos­ta. Olem­me luo­tet­ta­va valin­ta niin pie­nem­pään kuin laa­jem­paan­kin pro­jek­tiin. Kaut­tam­me saa tar­vit­taes­sa myös kaik­ki tar­vik­keet ja mate­ri­aa­lit poh­ja­ra­ken­ta­mi­sen ja viher­ra­ken­ta­mi­sen tarpeisiin.

Tar­vit­set­ko ammat­ti­tai­tois­ta maan­ra­ken­ta­jaa talon­ra­ken­nus- tai sanee­raus­hank­kee­see­si Jäm­säs­sä tai muu­al­la Kes­ki-Suo­mes­sa? Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tarjous!

Park­kia­lu­eel­le uudet murskeet

Tei­den poh­ja­työt Keski-Suomessa

Pal­ve­lui­him­me kuu­luu myös eri kokois­ten tei­den poh­ja­töi­den uudis- ja sanee­raus­ra­ken­ta­mi­nen. Raken­nam­me uudet ja kun­nos­tam­me van­hat tiet koke­muk­sen tuo­mal­la var­muu­del­la tehok­kaas­ti ja asian­tun­te­vas­ti. Meil­lä on pit­kän lin­jan perin­teet poh­ja­töis­sä, ja kaut­tam­me saa tar­vit­taes­sa kaik­ki mate­ri­aa­lit ja tar­vik­keet tie­poh­jien raken­ta­mi­seen. Toi­mim­me tar­vit­taes­sa avai­met käteen ‑peri­aat­teel­la, jol­loin asia­kas sääs­tää aikaa, vai­vaa ja rahaa.

Olem­me luo­tet­ta­va aliu­ra­koit­si­ja myös laa­jem­piin tie­hank­kei­siin. Panos­tam­me aina jou­he­vaan yhteis­työ­hön asiak­kai­den kans­sa, ja asioin­ti kans­sam­me on suju­vaa ja helppoa.

Etsit­kö luo­tet­ta­via maan­ra­ken­ta­jia tie­poh­jien sanee­raus- tai raken­nusu­rak­kaan Jäm­säs­sä tai Kes­ki-Suo­men alueella?

Maan­siir­to­työt ja kul­je­tuk­set nopeas­ti ja luotettavasti

Poh­ja­töi­den lisäk­si teem­me kaik­ki tar­vit­ta­vat maan­siir­to­työt niin tei­den raken­ta­mi­sen, talon poh­jien raken­ta­mi­sen kuin viher­ra­ken­ta­mi­sen tar­pei­siin. Toi­mi­tam­me mul­lat, murs­keet, hie­kat ja kivi­tuh­kat luo­tet­ta­vas­ti aina sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa ja sovit­tuun hin­taan. Huo­leh­dim­me myös van­han maa-ainek­sen pois­kul­je­tuk­ses­ta nopeas­ti ja kustannustehokkaasti.

Laa­duk­kaan kalus­tom­me ansios­ta kul­je­tuk­set onnis­tu­vat haas­ta­viin­kin koh­tei­siin ket­te­räs­ti ja tehok­kaas­ti. Olem­me luo­tet­ta­va ja kus­tan­nus­te­ho­kas valin­ta kaik­kiin maan­siir­to­töi­hin ja ‑kul­je­tuk­siin.

0400 261 662