Luo­tet­ta­vat salao­ji­tuk­set Keski-Suomessa

Salao­ji­tus­ten raken­ta­mi­nen on työ­läs­tä sekä vaa­ti­vaa, ja sik­si kai­vuu­työt ja put­kien asen­ta­mi­nen on fik­suin­ta jät­tää ammat­ti­lais­ten huo­lek­si. Me Kone­vii­ka­reil­la teem­me pit­käl­lä koke­muk­sel­la ja ammat­ti­tai­dol­la luo­tet­ta­vat salao­ji­tuk­set niin sanee­raus- kuin uudisrakennuskohteisiinkin.

Nyky­ai­kai­set työ­vä­li­neem­me ja laa­du­kas kalus­tom­me takaa­vat aina onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen. Käy­täm­me oji­tus­ten teke­mi­seen vain par­hai­ta mate­ri­aa­le­ja ja kor­kea­luok­kai­sia salao­ja­put­kia, jol­loin put­kis­to säi­lyy toi­mi­va­na pidem­pään, eikä salao­ja­jär­jes­tel­mään tar­vit­se teh­dä kal­lii­ta kor­jaus­töi­tä. Ammat­ti­lai­sem­me kai­va­vat salao­jat tehok­kaas­ti ja tur­val­li­ses­ti asiak­kaan tar­pei­ta kuunnellen.

Kone­vii­ka­reil­ta saat ton­til­le­si asian­tun­te­muk­sel­la asen­ne­tun salao­ja­jär­jes­tel­män, jon­ka avul­la perus­tuk­set ja ala­poh­ja säi­ly­vät var­mas­ti kui­vi­na. Olit­pa sit­ten raken­ta­mas­sa uut­ta tai har­kit­se­mas­sa van­ho­jen salao­jien uusi­mis­ta, ota mei­hin yhteyt­tä ja pyy­dä tarjous.

Sade­ve­si­jär­jes­tel­mät ammattitaidolla

Sade­ve­siä ei kos­kaan joh­de­ta salao­jiin, vaan sade­ve­siä var­ten tulee aina raken­taa oma sade­ve­si­jär­jes­tel­män­sä. Raken­nam­me sade­ve­si­jär­jes­tel­mät monen­lai­siin tar­pei­siin tehok­kaas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti. Pit­kä koke­muk­sem­me eri­lais­ten koh­tei­den poh­ja­ra­ken­ta­mi­ses­ta, salao­ja- ja sade­ve­si­jär­jes­tel­mien raken­ta­mi­ses­ta sekä käyt­tä­mäm­me laa­duk­kaat mate­ri­aa­lit ja työ­vä­li­neet takaa­vat onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen pit­käi­käi­sen sade­ve­si­jär­jes­tel­män rakentamisessa.

Sade­ve­det joh­de­taan aina pois katol­ta, mut­ta on tär­ke­ää joh­taa vedet pois myös perus­tus­ten lähei­syy­des­tä. Lisäk­si ton­til­le tule­vat sade­ve­det ja sula­mis­ve­det tuli­si ohja­ta asian­mu­kai­ses­ti pois­päin talos­ta. Kun­nol­li­sel­la sade­ve­si­jär­jes­tel­mäl­lä este­tään kos­teus- ja home­vau­riot sekä rou­dan aiheut­ta­mat vau­riot. Samal­la ennal­taeh­käis­tään jää­ty­mis­tä ja lätä­köi­den syn­ty­mis­tä piha-alueella.

Ota yhteyt­tä, kun tar­vit­set asian­tun­te­vaa teki­jää tont­ti­si sadevesijärjestelmille.

Vie­mä­ri- ja vesi­joh­don kai­vuu ja asennus

0400 261 662