Ver­kon­ra­ken­nus­ta Keski-Suomessa

Teem­me kaik­ki ver­kon­ra­ken­nus­työt ammat­ti­tai­dol­la ja van­kal­la koke­muk­sel­le. Pal­ve­lui­him­me kuu­luu sekä säh­kö- että tie­to­lii­ken­ne­verk­ko­jen raken­ta­mi­nen ja van­ho­jen lin­jo­jen pur­ka­mi­nen. Teem­me myös ser­ti­fioi­dut kaa­pe­lei­den jatkot.

Yri­tyk­sem­me sijait­see Jäm­säs­sä, mut­ta toi­mim­me kat­ta­vas­ti myös naa­pu­ri­kun­nis­sa ja laa­jem­min koko Kes­ki-Suo­men alu­eel­la. Toteu­tam­me ver­kon­ra­ken­nus- ja sanee­raus­hank­kei­ta säh­kö- ja puhelinyhtiöille.

Teho­kas­ta säh­kö- ja tie­to­lii­ken­ne­ver­kon rakentamista

Hoi­dam­me kaik­ki pro­jek­tit tehok­kaas­ti, laa­duk­kaas­ti ja ennen kaik­kea tur­val­li­ses­ti. Viem­me pro­jek­tit lop­puun aina sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa, asiak­kaan tar­pei­ta kuunnellen.

Ammat­ti­lai­sil­lam­me on vah­va koke­mus, osaa­mi­nen ja erin­omai­nen kalus­to ver­kon­ra­ken­nuk­seen niin säh­kö­ver­kon kuin tie­to­lii­ken­ne­ver­kon­kin raken­ta­mi­ses­sa. Panos­tam­me jat­ku­vas­ti kalus­tom­me kehit­tä­mi­seen sekä hen­ki­lö­kun­tam­me kou­lut­ta­mi­seen työn suju­vuu­den ja kan­nat­ta­vuu­den parantamiseksi

0400 261 662